Feather Star - ดาวขนนก ✨

สีสันแห่งโลกใต้ทะเล แบ่งได้เป็นสองชนิดใหญ่ ๆ คือ แบบที่เป็นพุ่มกอใหญ่มีรยางค์แขนจำนวนมาก กับพวกที่มีขนาดเล็กมีรยางค์แขนน้อยกว่า ซึ่งเจ้าพวกหลังนี้มีความสามารถพิเศษที่สามารถจะใช้รยางค์แขนของมัน โบกพลิ้วม้วนกระพือโผตัวจากยอดปะการังหนึ่งไปอีกยอดปะการังหนึ่งได้ แต่ก็จะพบลักษณะการว่ายน้ำนี้นาน ๆ ครั้ง ซึ่งการว่ายน้ำหรือการโผพลิ้วของดาวขนนกนี้มีความงดงามเหมือนการเริงระบำใต้น้ำเลยทีเดียว #ดาวขนนก #featherstar #Andamanduck

12/15/2018 05:18AM by @andamanduck

Visit Thailand